Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

24. března proběhlo setkání seniorů v kulturním domě v Hostěradicích. Ve spoupráci s městem Jevišovice byl vypraven autobus. Věříme, že se našim seniorům setkání líbilo a na spolupráci našich obcí dále navážeme.

Celý příspěvek

25. března „Bouřliváci naší vesnice aneb dokonalé námluvy“ Excelentní výkon divadelního spolku NÁVRAT v divadelní komedii o třech jednáních z vesnického prostředí. Kdo nebyl má možnost ještě dnes – v neděli 26. března v 15.00 hodin, v sobotu 1. dubna v 17.00 hod. a v neděli 2. dubna v 15.00 hod. Vstupné je 100 Kč. Opravdu to stojí za to vidět

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na tradiční Den otevřených dveří, který se v naší škole uskuteční v pondělí 3. dubna 2023. Bližší informace následují.Těšíme se na setkání.

Vážení přátelé srdečně Vás zveme na “velikonoční dílnu”, kterou jsme pro Vás a děti připravili na středu 5. dubna 2023 od 16.00.Bližší informace následují, těšíme se na setkání.

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Višňové pro školní rok 2023/2024, který proběhne v sobotu 15. dubna 2023 v době od 8.30 do 11.00 hodin v budově Základní školy ve Višňovém.

Jedná se o zápis dětí narozených do 1. září 2017, u dětí narozených v období 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018 je rozhodující jejich tělesná a duševní vyspělost.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Více informací najdete zde: https://www.zsvisnove.eu/?p=9563


Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila.
Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů. V posledních
letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy. Podle
místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky nebo čím dál častěji
LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních
světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši.
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky
(trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně
zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv
vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do
speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých
světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro náš městys Višňové zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré
náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu
ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného
elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Vážení čtenáři,
katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu, ale především vlastníkům nemovitostí. Bohužel stále obsahuje
řadu chyb, které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu. Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí, u nichž buď není zapsaný žádný vlastník, nebo u něj některý z podstatných údajů chybí.
Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní
pozemky, nejnižší pak chmelnice. V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy, chaty a garáže.
Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody, kanalizaci, cyklostezky a další podobné
veřejně prospěšné stavby.
Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí od nemovitostí
s nedostatečně identifikovanými vlastníky. Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy, zejména
na úseku evidence obyvatel a správy matrik, i státní správy, například se státními okresními archivy. Celkově
jsme ke konci roku 2021 zahájili šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované
vlastníky, z z toho se již 43 782 podařilo úspěšně vyřešit. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu
k obnovení dědického řízení. Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek, o kterém vůbec nevěděli,
ale také například obcím, které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu
či budovat volnočasové areály pro své občany.
ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam
těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků na svých webových stránkách www.uzsvm.cz. Doporučuji
Vám proto, abyste se do tohoto seznamu podívali, zda náhodou Vám nebo Vašim předkům nepatří nějaká
nemovitost.
Kateřina Arajmu
generální ředitelka ÚZSVM

V uplynulých dnech byla provedena oprava cesty za stodolami u Dílce. V minulém čase se jednalo o mlatovou cestu. Byť tato cesta byla několikrát v určitých úsecích opravována, její stav byl neuspokojivý, často předmětem vzájemných stížností. Místně bydlící občané především traktory a jinou obdobnou těžkou technikou, kterou vlastní a využívají, cestu poškozovali.

Mlatová cesta především v časech po dešti nemůže dlouhodobě odolávat tonážím dnešní techniky.  O způsobu opravy rozhodovalo několik faktorů a skutečností.

Z pohledu kategorizace komunikací se jedná pouze o účelovou cestu. V lokalitě okraje intravilánu prozatím nejsou vedeny v zemi žádné inženýrské sítě pro budoucí rozvoj této části. Toto je velmi stručný výčet okolností rozhodující o možnostech opravy a nákladech na opravu.

Není vůbec myslitelné v této části obce a na kategorii cesty této úrovně dělat asfaltovou cestu se štěrkovým ložem. I s tímto vyjádřením k opravě jsem se setkal. Jenom z pohledu finanční náročnosti by tato cesta tímto způsobem budovaná přišla na několik milionů korun. Odhadem řádově na pět milionů. A jak je uvedeno výše, žádná inženýrská síť zde není doposud vedena. Natož v zemi.

Proto se přistoupilo k opravě, kdy byl odbagrována vrchní vrstva stávající cesty. Nový povrch dnes tvoří 15 – 20 cm zhutněného asfaltového recyklátu.

Opravou zde vznikla pro úroveň této komunikace odpovídající velmi kvalitní cesta. A její budoucnost?

Mnoho záleží na všech těch, kdo tuto cestu využívají. Pokud se k ní budou chovat uctivě tak, aby cestu užívali. Nebo ji budou nemilosrdně nešetrně poškozovat.

Pro asfaltový recyklát je pro jeho zpevnění pak nejlepším efektem letní horké slunce, které provede „spečení asfaltu“ v recyklátu.

Obdobným způsobem, ale ve vrstvě kolem 10 cm byla v těchto dnech provedena oprava cesty před rodinnými domy Na Kopečku.

Jedná se o opravy a údržby cest, které rozhodně přispívají k vyššímu standartu a možnostem využívání cest, zpřístupnění daných lokalit. Současně zvyšují i standart bydlení a všeobecný přístup a dostupnost.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde

Městys Višňové

Višňové 212, 671 38

IČ 00293784

DIČ CZ00293784

datová schránka: w7mbaju

Formy komunikace, které v současné době upřednostňujte:

Úřad městyse Višňové              515339130                                          info@visnove.cz

 

Pokladna, úřad matriky

Ing. Ludmila Czudková                  739007848,515339017                   ludmila.czudkova@visnove.cz

 

Podatelna, pom. účetní

Bc. Michaela Lesniaková              739007848,515339130                  michaela.lesniakova@visnove.cz

 

Účetní

Jana Svobodová                               724541056,515339018                 jana.svobodova@visnove.cz

 

Starosta

Mgr. Vladimír Korek                       602640403,515339016                 vladimir.korek@visnove.cz

 

Místostarosta

Pavel Havelka               736531841,515339016                 pavel.havelka@visnove.cz

 

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Josef David                                515339108,736509522                 josef.david@visnove.cz

 

Platby

Pro platby poplatků: svoz odpadů, poplatky za psy, pronájmy bytů, pozemků, další platby – využívejte bezhotovostních plateb na účet:                 1581872329/0800.