Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Volič může o voličský průkaz požádat:
1.      osobně nejpozději do 6.10.2021, 16:00 hodin, a to na Úřadě městyse
Višňové, Višňové 212, 671 38,
2.      nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče
doručeným úřadu na adresu: Úřad městyse Višňové, Višňové 212, 671 38, a to
nejpozději do 1.10.2021, 16:00 hodin. Na obálku uvést text “Voličský
průkaz”,
3.      nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do
datové schránky ÚM Višňové: w7mbaju, nejpozději do 1.10.2021, 16:00 hodin.

Voličské průkazy je možno předat/zaslat voliči nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj od 23. 9. 2021.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

V průběhu letošního roku jsme díky podpoře Nadace ČEZ získali prostředky na pokračování započatého stromořadí javorů babyk na Staré hoře.

Díky podpoře Nadace ČEZ můžeme dokončit vytvoření babykového stromořadí podél cesty na Staré hoře. Cesty, která přivádí všechny návštěvníky k tomuto koutu nádherné přirody. Touto cestou navštívíte vyhlídku na samotném vrcholu s neopakovatelným výhledem do krajiny, vede vás k již několik let vysázenému biocentru, vede vás k přírodně vznikajícímu koutu přírody pod samotnou vyhlídkou.

A tak v souladu s Plánem místního územního systému ekologické stability Višňové a za podpory již uvedené Nadací ČEZ zde bude dosázeno do již založeného stromořadí, které bude rozšířeno ve směru k obci, dalších 17 javorů babyk.

Součástí a jeden z důvodů uceleného projektu na Opravu budovy č.p. 127 byla i oprava výdejny jídel v budově mateřské školy. Uvedený projekt v sobě dále zahrnoval opravu střechy, novou fasádu se zateplením a řešení vlhkosti kolem budovy s odvedením dešťových vod. Projekt jsme použili pro zpracování žádosti o dotační prostředky v rámci výzvy, kterou vyhlásilo v letošním roce Ministerstvo financí. To bohužel přes velmi silná slova akceptovalo pouze jednu žádost z deseti. Nám tedy nezbývá nic jiného než provést rozsah oprav výdejny jídel z vlastních prostředků. Požadavek opravy jasně plyne z kontrolních zápisů krajské hygienické stanice.

Vzhledem k již uvedenému neudělení dotace z Ministerstva financí Zastupitelstvo městyse Višňového na svém 32. zasedání dne 24. června 2021 schválilo provedení části projektu, tj. provedení opravy výdejny jídel. Na základě již provedeného výběru dodavatele se realizací této části ujala firma VALDASTAV s.r.o. V současné době jsou již práce v plném proudu. Provedeno je vybourání podlahy a kuchyňské části výdejny.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde