Višňové – městys s vinařskou tradicí

Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Čtvrtá adventní neděle roku 2023 se kryla se Štědrým dnem. A tak programem tohoto dne zůstalo setkání u betléma. Programově toto setkání naplnil Sbor Zmolského pivovaru v doprovodu hudebních nástrojů. Prezentoval nejen vánoční písně a koledy, které si mohli všichni přítomní společně zazpívat. Ani zde nechyběly Vánocemi vonící nápoje ze stánku pro tyto účely zde zřízeného.
Na organizaci, přípravě a vlastním zajištění těchto adventních akcí se podílel velmi dobře fungující pracovní tým, jehož zájmem není jen organizace kulturních akcí, ale skutečný rozvoj obce. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat místostarostovi za společnou tvorbu tohoto programu a za jeho zajištění. Společně s námi vše zajišťovali i členové kulturního výboru Václav Adámek a Marek Ševčík. Václavu Adámkovi za provoz zajišťující občerstvení v průběhu těchto akcí. Neskutečný dík patří Petru Březinovi a celé údržbě obce. Za spolupráci rovněž děkuji řediteli školy, jejím pedagogickým pracovníkům a vystupujícím dětem. Bez těchto lidí by nejen tohoto programu nebylo.

Na třetí adventní neděli byl připraven promítací program filmové pohádky, která oslavila 50 let od svého natočení, Tři oříšky pro Popelku. I když tato pohádka není svou tématikou přímo vánoční, její atmosféra se jí velmi blíží. Romantická zápletka děje tuto dobu plně naplňuje. Pro všechny přítomné to byl velmi krásný zážitek, který byl doplňován vonícím svařeným vínem pro dospělé. Pro děti nechyběl vonící vánoční punč a čaj.

Na druhou neděli připravilo vedení městyse prohlídku adventní Vídně. Odjezd z Višňového na znojemské vlakové nádraží zajišťoval městys přistaveným autobusem. Na nádraží ve Znojmě se pak připojil průvodce dr. Jiří Kacetl. Cesta vlakem nádhernou rakouskou krajinou uběhla a my vystoupili v centru tohoto v historii po čtyřista let hlavního města v čase velkého Rakouska. V průběhu procházky Vídní jsme měli možnost vyslechnout historické provázanosti Moravy, Čech a Rakouska, vidět několik významných kostelů, zastavit se u toho s hrobem sv. Klementa Hofbauera z Tasovic.
Neskutečně nádhernou cestou kolem nové radnice k Hofburku na náměstí Marie Terezie jsme se dostali na velké vánoční trhy. Již v šeřící se Vídni jsme se přesunuli ke katedrále sv. Štěpána. Její prostředí bylo úchvatné a všude kolem katedrály pod svítící vánoční výzdobou neopakovatelná atmosféra.
Poté jsme přes Korutanskou třídu, kolem Opery, Karlova náměstí přešli na toho dne poslední pohádkové trhy v překrásných zahradách Belvedere.
Odtud jsme se již přesouvali na nádraží, ze kterého jsme v necelých 19 hodin vyrazili vlakem zpět do Znojma. Z něho pak plni zážitků z tohoto nádherného dne druhé adventní neděle jsme se vraceli autobusem do Višňového.

Celý příspěvek

Termínem první adventní neděle byla ta 3. prosince. Počasí toho dne bylo skutečně zimní. Všude plno sněhu a mráz štípal do tváří. Po úvodních slovech starosty a ředitele školy vystoupily na vyvýšeném nádherně osvíceném prostranství v pozadí s kostelem sv. Jana Křtitele děti z mateřské a základní školy. Jejich vystoupení byla velmi precizní a sluchu lahodící. Na druhé straně za chodníkem ke kruhovému objezdu byl vedle stánku, ve kterém byly k nabídce občanům a dětem svařené víno, dětský punč a čaj, prodejní pult, na němž byla spousta dětských výrobků určená k charitativnímu prodeji. Po skončení koncertního vystoupení dětí všichni zúčastnění odpočítali čas pro rozsvícení vánočního stromu, první svíce adventního věnce. Opravdu slavnostní a důstojná první neděle adventu.

V závěru měsíce listopadu bylo vysazeno podél zahrady zámeckého parku 20 vzrostlých stromů Střemchy obecné. Tutu výsadbu prováděla firma Adamera s.r.o. Nejen exkluzivně se této výsadby zúčastnili učni zahradnického oboru z výchovného ústavu.

Vlastní výsadba za podpory finanční dotace získané z Nadace ČEZ je plně koncepčním rozvojem výsadeb v městysi Višňovém, kterou pro nás jako obec vytváří a dozoruje autorizovaný projektant a krajinář Ing. Jaroslav Krejčí ze Znojma.

Pro letmé osvětlení problematiky koncepčních rozvojových výsadeb je nutné uvést, že zeleň má nezastupitelné místo v zastavěných částech obcí a měst nejen z pohledu enviromentálních. Bohužel však s rozvojem našeho životního stylu, s nástupem užívání techniky člověkem, s rozvojem výstavby a jejich požadavků mnohdy musí zeleň ustupovat. Koncepce proto hájí nutnost zeleně na místech, kde jí je třeba, hledá místo tam, kde jsou pro ni možnosti.

Životní nezbytnost tohoto konání nám zcela jasně v negativních směrech ukázala urbanistika nejen budovatelských let socialistické minulosti na mnoha místech, v mnoha obcích a městech ukázala nezbytnost souladu spolužití člověka se zelení.

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na komunální odpad nebo v horším případě do volné přírody na černé skládky. Stále více lidí si totiž uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami. Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.

Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu roste. Ekologické smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na celkovém objemu sebraných a recyklovaných elektrozařízení. V roce 2022 se v České republice prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podařilo sebrat 4586 tun světelných zdrojů, velkého a malého elektra.  

Ze sebraných elektrozařízení se po recyklaci k dalšímu využití předá kolem 90 % materiálů. Získané kovy, plasty či sklo pak slouží k další výrobě, případně jako technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy nebo vody.

V našem městysi můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře. Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve sběrném dvoře.

Celý příspěvek

Městys Višňové v letošním roce pořídil nové vybavení pro zásahovou jednotku. 4x zásahový oděv, přilbu a boty, dále 19x zásahové rukavice a 12 svítilen. Celkem se jedná o výstroj a výzbroj ve vysoutěžené ceně 274 255,- Kč. Na nákup přispěla dotace jihomoravského kraje ve výši 100 000,- Kč zbylých 174 255,- Kč šlo z rozpočtu městyse Višňového.

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info(at)visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 736 531 841

všechny kontakty zde