Poskytování informací, příjem podání

Směrnice

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 1

Účel směrnice

 

Tato směrnice upravuje postup Úřadu městyse Višňové při vyřizování žádostí o informace podaných v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

 1. Povinným subjektem jsou státní orgány a orgány územní samosprávy, které mají podle zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti (Úřad městyse Višňové).
 2. Informací je jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
 3. Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 4. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické služby.
 5. Povinně zveřejňované informace upravuje § 5 odst. 1 a 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.visnove.cz.

 

Čl. 3

Poskytování informací

 

Informace se žadateli poskytují:

 1. zveřejněním – úřad městyse zveřejňuje informace podle § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím na úřední desce, elektronické úřední desce úřadu a na webových stránkách www.visnove.cz.
 2. na základě žádosti – informacemi na požádání se rozumí veškeré ostatní informace, které má úřad k dispozici, přičemž tyto nenáleží do základních informací a jejich poskytnutí není dle § 7 – § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím omezeno. Za poskytnutí informací na základě žádosti je zodpovědný zaměstnanec, u kterého je informace k dispozici (vzor žádosti o poskytnutí informace je uveden v příloze č.1 směrnice).

 

 

Čl. 4

Neposkytnutí informace a uplatnění práva na omezení informace

Příslušný zaměstnanec posoudí obsah požadované informace a vyloučí z něj všechny informace:

 1. které nelze z důvodů uvedených v ust. § 7 – 10 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout:

–         ochrana utajovaných informací

–         ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů, tyto informace budou poskytnuty pouze v souladu s předpisy, upravujícími jejich ochranu

–         ochrana obchodního tajemství

–         ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

 1. u kterých může povinný subjekt uplatnit právo na omezení poskytnutí informací dle ust. § 11 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím:

–         informace se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům ÚM

–         jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak.  To platí jen do doby, než se příprava ukončí rozhodnutím.

 1. pokud dle ust. § 11 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím:

–         jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

–         informaci zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. zákona o státní statistické službě) v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období

–         by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského (např. autorský zákon)

 1. pokud dle ust. § 11 odst. 3 až 6 zákona o svobodném přístupu k informacím:

–         se jedná o probíhající trestní řízení, činnosti příslušné organizační složky MF podle zvláštního zákona.

 

Čl. 5

Vyřizování žádostí o informaci

Informace jsou poskytovány na základě ústní nebo písemné žádosti a to i prostřednictvím sítě elektronických komunikací:

 1. žádosti sdělené telefonicky:

–         jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně,

 1. žádosti podané ústně – osobně:

–         jsou vyřizovány neformálně, v případě, že žadatel poskytnutou informaci nepovažuje za dostačující, žadateli se doporučí podání písemné žádosti,

 1. žádosti podané písemně:

–         za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé, že se žadatel domáhá  poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, dále musí být zřejmé kdo ji činí (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování – u fyzické osoby, název, IČ, adresu sídla, adresu pro doručování – u právnické osoby), a dále sdělení komu je žádost určena.

 

Čl. 6

Den podání žádosti

 

Žádost je podána dnem, kdy ji příjemce obdržel:

 1. osobně – do podatelny úřadu městyse
 2. prostřednictvím internetu – na e-mailovou adresu info@visnove.cz
 3. prostřednictvím datové schránky – ID schránky: w7mbaju
 4. poštou.

 

Čl. 7

Evidence žádostí

Písemné žádosti o informace jsou evidovány, v evidenci je sledován zejména způsob a termín vyřízení.

 

Čl. 8

Lhůty pro vyřízení žádostí

 

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace postupuje úřad podle ust. § 6 a § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím, který stanoví lhůty pro vyřizování žádostí:

 1. do 7 dnů po obdržení žádosti povinný subjekt sdělí žadateli, že věc nepatří do jeho působnosti a žádost odloží
 2. do 7 dnů po obdržení žádosti povinný subjekt vyzve žadatele k upřesnění nebo doplnění žádosti a stanoví lhůtu 30 dnů ode dne doručení výzvy, není-li v této lhůtě informace upřesněna, rozhodne o odmítnutí žádosti
 3. do 7 dnů po obdržení žádosti povinný subjekt sdělí žadateli, že informace je zveřejněna a kde tuto zveřejněnou informaci získá
 4. do 15 dnů po obdržení žádosti, příp. ode dne jejího doplnění povinný subjekt poskytne informaci (danou lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit a to max. o 10 dní s tím, že je žadatel o prodloužení lhůty i o jeho důvodech včas informován).

 

Čl. 9

Zveřejnění informací poskytnutých na žádost

 

Úřad městyse do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní dotaz i odpověď způsobem umožňujícím dálkový přístup. Před zveřejněním informací na webových stránkách zajistí anonymizaci osobních údajů (datum narození, adresu, kontaktní údaje apod.).

 

Čl. 10

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

Pokud úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí nadřízenému orgánu prostřednictvím podepsaného úřadu.

 

Čl. 11

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkázáním na zveřejněnou informaci
 2. kterému po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro poskytování informace nebyla informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 4. který nesouhlasí s výší úhrady nebo s výší odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

Stížnost lze podat písemně nebo ústně do 30 dnů od doručení sdělení odkazujícího na zveřejněnou informaci, sdělení o odložení žádosti nebo sdělení o požadované výši úhrady nákladů nebo do 30 dnů od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Pokud žadatel podal ústní stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, pořídí o ní úřad městyse písemný záznam.

 

Čl. 12

Úhrada nákladů v souvislosti s poskytnutím informací

 

V případě, že bude úřad za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto nezaplatí, úřad městyse

žádost odloží. Stanovenou částku je možné uhradit v hotovosti na pokladně nebo převodem na bankovní účet 1581872329/0800, variabilní symbol bude přidělen individuálně (sazebník úhrad za poskytování informací je uveden v příloze č. 2 směrnice).

 

Čl. 13

Výroční zpráva

 

Po projednání v radě obce je výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací zveřejněna v termínu do 28. února následujícího roku za předcházející kalendářní rok na úřední desce úřadu městyse a na webových stránkách obce www.visnove.cz.

 

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

 

Touto směrnicí se ruší „Směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ze dne 1. 1. 2000.

Postup touto směrnicí neupravený se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato směrnice byla schválena 31. zasedáním Zastupitelstva městyse Višňového usnesením v době č. 4 dne 30. 3. 2017 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací.

 1. a) Úhrada za pořízení fotokopie a tisku:

–         Černobílá kopie A4 jednostranně                        4,- Kč

–         Černobílá kopie A4 oboustranně                         6,- Kč

–         Černobílá kopie A3 jednostranně                        8,- Kč

–         Černobílá kopie A3 oboustranně                       10,- Kč

–         Barevná kopie A4 jednostranně                        10,- Kč

–         Barevná kopie A4 oboustranně                         20,- Kč

–         Barevná kopie A3 jednostranně                        20,- Kč

–         Barevná kopie A3 oboustranně                         30,- Kč

 1. b) Kopírování na jiné nosiče informací:

CD a DVD                                                                   60,- Kč

 1. c) Náklady za poštovné: dle platného poštovního sazebníku.
 2. d) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

úhrada za hodinu vyhledávání informací                  200,- Kč

Formulář – žádost o poskytnutí informace

Rok 2018

FINELINER – Žádost podle zákona č. 1061999 Sb

Dotazník – kastrační program – LISTOPAD 2018

 

Rok 2016

116-16

116-16-odpověď

Rok 2015

687-15

687-15-odpověď

Rok 2014

288-žádost Business

288-odpověď

Rok 2013

159-žádost Business

159-odpověď

Rok 2012

9-žádost Horizont Nare

9-odpověď Horizont-Nare

149-žádost Business Media

149-odpověď

Rok 2011

19.1.11-žádost

13.12.11-žádost 948-2011

Odp. na žádost. Business Media

Rok 2010

731-2010

731-2010-odpověď

Rok 2017