O knihovně

Obecní knihovna ve Višňovém je veřejnou knihovnou,

která v rámci daných podmínek, platných pro všechny občany, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby k uspokojování kulturních a informačních potřeb a všestrannou podporu v oblasti vzdělávání občanů různého věku.
První zprávy o zřizování knihovny se datují od roku 1968. Funkci knihovnice v té době zastává paní Marie Kratochvilová roz. Kašpárková (bývalá ředitelka Městské knihovny Znojmo). Od roku 1970 pokračuje rozvoj činnosti knihovny, s metodickou činností v obvodu, pod vedením knihovníka pana Miloše Kudery. V roce 1976 je dokončeno přidružování knihoven ke středisku a v obvodu pracuje 20 knihoven. V roce 1981 přebírá funkci střediskové knihovnice paní Ilona Maštalířová a vykonává do konce roku 1992.
Ve vyčteném čtvrtstoletí knihovna eviduje účast na různých veřejných aktivitách knihoven, získání různých uznání a ocenění. Připravovala se na obhajobu titulu Vzorná lidová knihovna, který získala v roce 1975. Tento titul v roce 1982 úspěšně obhájila.
V rámci transformace, v roce 1997, knihovna přechází do správy městyse Višňové a v jejím důsledku končí středisková funkce knihovny.

Získání knih je prvním předpokladem existence každé knihovny, druhým pak jsou čtenáři. Než se knihy předají do půjčovny a jsou tím k dispozici čtenářům, je nutno je zpracovat a upravit. Doba, kterou toto zpracování vyžaduje, je jedním z měřítek vyspělosti knihovny, či lépe řečeno organizačních možností knihovníků zpracovávajících fond.
Do nedávné doby byly přírůstky a úbytky knihovního fondu evidovány v ručně psaných seznamech a ručně zpracovávané lístkové katalogy. V současné době se vedle nových přírůstků zpracovává i stávající fond do automatizovaného knihovního systému Clavius pořízeného z dotací Ministerstva kultury. Cílem celého procesu bude přechod na automatizaci půjčování a pořízení on-line katalogu. Knihovna disponuje fondem o počtu 11700 knih, který je aktualizován a doplňován z rozpočtu městyse Višňové. Z docházejících periodik časopis pro ženy Tina a časopis pro hodně zvídavé děti Junior. Knihovna využívá i výměnný fond Městské knihovny ve Znojmě a spolupracuje s jejím regionálním oddělením. K zajištění co nejdelší životnosti a efektního využití jsou knihy udržovány v čistých a neporušených obalech.
Kromě půjčování knihovna nabízí i přístup k veřejnému internetu, zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu, spolupracuje se ZŠ a MŠ Višňové v rámci pořádání besed a knihovnických lekcí, pravidelně se knihovna zúčastňuje akcí jako je v říjnu – Týden knihoven a v březnu – Týden internetu. Zapojuje se do pořádaných projektů propagujících vrácení, zejména dětské populace, k četbě. Na informačních nástěnkách se připomínají významná kulturní výročí. V průběhu roku je vedena statistika činnosti knihovny, která je za každý kalendářní rok vykazována Ministerstvu kultury.

Napsat komentář