Knihovní řád

 1. Obecní knihovna ve Višňovém ( dále jen knihovna ) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým službám, vymezených knihovním zákonem ( Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondu jiných knihoven.
 3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli.
 4. Městysem Višňové schválené poplatky ( Paušální administrativní poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí ( dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.
 5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány a že odpovídá za ztrátu, nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 6. Čtenářem knihovny se mohou stát:
 • Občané ČR starší 15 let – po předložení občanského průkazu
 • Děti a mládež do 15 let – pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů, nebo jejich zákonných zástupců; stávají se tím uživateli dětského oddělení; speciální knihovnické služby ( např.: Internet…)
 • Cizí státní příslušník – předloží úřední doklad vydaný k tomuto účelu
 1. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 2. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 3. Za registraci v knihovně čtenář uhradí paušální administrativní poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven, k získání ústních bibliografických referenčních a faktografických informací  a  rešerší, ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, k možnosti přístupu k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím telekomunikačního zařízení, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.
 4. Při půjčování dokumentů z knihovního fandu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 5. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů na základě vlastní žádosti.
 6. Čtenář může mít vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.
 7. Výpůjční doba je u knih 1 měsíc, u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.
 8. Výpůjční doba může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář. Výjimečně je možné další prodloužení výpůjčky, ale jen po předložení dokumentu.
 9. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokutu z prodlení podle ceníku.
 10. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost řešena právní cestou.
 11. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit,  jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 12. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu ( v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající  nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
 13. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovních výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.
 14. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.
 15. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na internet do přístupných bází. Poplatek stanoven v ceníku.
 16. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny může čtenář sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. městysi.
 17. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1 2011  a končí platnost knihovního řádu ze dne 23.1.2007.

Napsat komentář