Oficiální webová prezentace Višňového na jižní Moravě

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – příspěvková organizace

Višňové 212,  671 38  Višňové

IČ: 720 24 836

DIČ: CZ72024836

Číslo účtu: 229548402/0300

mail: cov@visnove.cz

Vedoucí PO:  Hynek Čada

Telefon:             602 540 205

Účetní PO:  Dita Perličková

Telefon:             724 760 547

mail:  dita.perlickova@visnove.cz

webové stránky: http://vkcov.visnove.cz/


Informace pro odběratele:

Účtování u maloodběratelů probíhá dvakrát ročně, vždy po uplynutí odečtového období, na základě provedeného odečtu stavů vodoměrů.

První výběr vodného a stočného v hotovosti bude probíhat vždy ke konci měsíce následujícího po odečtu. Během dalšího měsíce proběhne následně druhý výběr v hotovosti.

Platba vodného a stočného provedená přes SIPO (s ohledem na termíny nutné pro zadání hromadného příkazu k inkasu) proběhne vždy v červnu a prosinci příslušného roku.

Odběratelům, kteří využívají platbu prostřednictvím SIPO, budou do konce tohoto měsíce doručeny do domovních schránek kontrolní ústřižky. Žádáme odběratele, aby měli své schránky v pořádku. Případné nesrovnalosti budou řešeny v měsících lednu a srpnu (po obdržení zpětného vyúčtování od SIPO).

Odběratelé, kteří mají zájem o placení měsíčních záloh, se mohou dostavit 29. července od 17:00 do 19:00 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse Višňové k projednání této problematiky.

Platba záloh bude možná z účtu odběratele nebo složenkou, kterou si může zájemce vyzvednout osobně při výběru vodného a stočného. Při platbě záloh musí příkaz k úhradě nebo složenka obsahovat údaje nutné k identifikaci plátce (číslo popisné objektu, za který se záloha platí, případně příjmení majitele). V opačném případě nebude možno zálohu zaúčtovat. Výši a četnost záloh si každý určí sám. Z důvodu nákladnosti nebude dodavatel tyto zálohy předepisovat. Konečné zúčtování za odečtové období bude patrno z obdrženého kontrolního ústřižku.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pdf

Přihláška k dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod k vyplnění elektronicky

Obchodní podmínky-vodovod a kanalizace

Kalkulace za rok 2014 

Aktuální ceník

Rozbory vody

MŠ kuchyně dřez

ZŠ kuchyně - rozbor vody

Kvalita pitné vody v obci Višňové

Cyklopenzion

OÚ kuchyňka rozbor uran

VAS - Protokol o zkouškách 2015

Rozbor vody – 1.9.2014

 

ZS 03

Rozbor MŠ

Rozbor vody z 14.11.2011

Starší rozbory:

Datum odběru:           14.6.2011

Typ rozboru:               zkrácený

 

Ukazatel Měrná jednotka Hodnota Limit
Barva mg/l Pt <2,6 20
Zákal ZF (t) <0,5 5
pH 7,49 6,5-9,5
pach Stupeň 0 2
Chuť Stupeň 0 2
Konduktivita mS/m 82,5 125
Železo mg/l 0,05 0,2
Amonné ionty mg/l <0,04 0,5
Dusitany mg/l <0,014 0,5
Dusičnany mg/l 14,8 50
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0
koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0
počty kolonií při 22°C KTJ/1ml 0 20
počty kolonií při 36°C KTJ/1ml 0 200
CHSKMn mgO2/l 0,42 3
Uran μg/l 14,2
Mangan mg/l <0,04 0,05 (0,2)*

 

Datum odběru:           14.3.2011

Typ rozboru:               zkrácený

Ukazatel Měrná jednotka Hodnota Limit
Barva mg/l Pt 2,6 20
Zákal ZF (t) 0,5 5
pH 7,02 6,5-9,5
pach St. 0
Konduktivita mS/m 36,1 125
Železo mg/l 0,05 0,2
Amonné ionty mg/l 0,035 0,5
Dusitany mg/l 0,014 0,5
Dusičnany mg/l 13,9 50
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0
koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0
počty kolonií při 22°C KTJ/1ml 5 20
počty kolonií při 36°C KTJ/1ml 12 200
CHSKMn mgO2/l 0,45 3
Mangan mg/l 0,04 0,05 (0,2)*

 

Oprava vodovodu v části obce Žižkov

Jako první této opravě předcházela v loňském roce instalace nového (hlavního) vodoměru, který měří množství čerpané vody z vrtu do vodojemu. Množství vody měřené tímto měřidlem je výstupním údajem pro poplatkové přiznání k dani za vyčerpanou vodu. Sazba daně je 2 Kč za 1 m3 vyčerpané vody.

Při vyhodnocení, které bylo provedeno po ukončení letního odečtového období, byl zjištěn rozdíl mezi vyčerpanou a prodanou vodou odběratelům. Na základě tohoto rozdílu jsme začali provádět denní i noční odečty vytipovaných vodoměrů. Současně s odečty se prováděly manipulace na vodovodním řadu v celé obci, aby bylo možné vymezit co nejmenší oblast úniku vody. Jako nejdůležitější se zde ukázaly údaje z nočních odečtů, kdy bývá spotřeba obyvatel nejnižší. Ze získaných dat vyplynulo, že se místo poruchy nachází na Žižkově.
Následně byla povolána odborná firma, vlastnící diagnostické zařízení, které je schopno přesně lokalizovat místo poruchy. To bylo objeveno na rozhraní komunikace a chodníku na Žižkově.
Dne 30. ledna, po provedení nezbytných přípravných prací a vymezení sousedních sítí, proběhla vlastní oprava vodovodního řadu.
Vzhledem k náročnosti prací a zejména nepříjemnému mrazivému počasí (až -9°C), ve kterém se oprava prováděla, je třeba všem zúčastněným poděkovat.
Dík patří především firmě Josef Šnábl, která prováděla opravu. Zaslouží si rovněž uznání za prováděné manipulace, odečty a znalost vodovodu, bez kterých by hledání poruchy bylo mnohem zdlouhavější a hlavně nákladnější. Díky tomu se hledání a vlastní oprava dotkla co nejmenšího počtu odběratelů.

Krátké aktuality
Webmail
Galerie

Kontakt

Městys Višňové

www.visnove.cz

info@visnove.cz

tel.: 515339130

starosta:

+420 602 640 403

místostarosta:

+420 724 267 358

všechny kontakty zde